opc_loader

Wensenlijst

Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SassyMania zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SassyMania worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SassyMania ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van SassyMania zijn vrijblijvend en SassyMania behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SassyMania. SassyMania is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SassyMania dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veettien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van SassyMania. 
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is SassyMania gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door SassyMania.

Artikel 4. Levering

4.1 De door SassyMania opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan SassyMania verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SassyMania geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 SassyMania garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u SassyMania daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft SassyMania de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan SassyMania te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 Retourbetalingen zullen geschieden na ontvangst van de retourgoederen conform artikel 7.3 en binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien SassyMania producten aan de afnemer levert, is SassyMania nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop SassyMania ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. 
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door SassyMania na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door SassyMania in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en SassyMania , dan wel tussen SassyMania en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en SassyMania, is SassyMania niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SassyMania.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SassyMania ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SassyMania gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SassyMania kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan SassyMania schriftelijk opgave doet van een adres, is SassyMania gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan SassyMania schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
11.2 Wanneer door SassyMania gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SassyMania deze Voorwaarden soepel toepast. 
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SassyMania in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SassyMania vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.4 SassyMania is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Retourneren​ en ruilen

Volgens de wet "Kopen op afstand" heeft u na ontvangst van de artikelen recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen. Binnen die periode mag u de artikelen om welke reden dan ook terugsturen. Pakketten die onder rembours terug gezonden worden vanwege de hoge kosten niet door ons geaccepteerd. Pakketten die geretourneerd worden zullen binnen 30  dagen refund krijgen van het betaalde orderbedrag.
Heeft u de artikelen geopend dan gelden de volgende retournerings-voorwaarden: Voordat wij een pakketje naar u toe sturen hebben wij dit gecontroleerd op fabricage fouten. Indien er iets mis is met u bestelling, het niet de juiste maat is of het model u niet staat, kunt u dat binnen 14 dagen na ontvangst aan ons melden via Contact. Daarna gaan wij er vanuit dat we volgens afspraak hebben geleverd. Hygiënische producten zoals: kousen, Accessoires, panty’s, lingerie, Jarretels en jarretel setjes, BH Setjes, slips, strings, badmode, monokini, body’s, bodystockings, catsuits, bikini, latex (datex) en maskers kunnen NIET omgeruild of geretourneerd worden. Eveneens afgeprijsde (OUTLET) artikelen kunnen NIET worden geruild.
Als wij akkoord hebben gegeven op retourneren, kunt u de bestelling naar ons terugsturen. Wanneer u een andere maat of een ander artikel wilt ontvangen, versturen wij deze maximaal 1 keer kosteloos. Daarna vragen wij om een bijdrage voor de verzendkosten. Wij zullen hierna binnen 30 (dertig) dagen het geld retour betalen. De items vanuit de categorie Sale - Uitverkoop, kunnen NIET omgeruild of geretourneerd worden, stuurt u de door u verkochte artikelen vanuit deze  categorieën toch en dus zonder overleg terug; dan worden deze niet in behandeling genomen, wilt u uw aankoop weer terug hebben; dan dient u de verzendkosten opnieuw te betalen.
De artikelen kunt u, niet gebruikt en in ongeschonden staat (passen mag uiteraard wel), in onbeschadigde originele verpakking sturen naar:

SassyMania International Fashion Company
Tolhuis 2046
6537 LX te Nijmegen
Nederland

Let op: Wij kunnen uw retourzending alléén in behandeling nemen wanneer u, uw gegevens op het retourformulier heeft ingevuld.
Retours dienen alleen naar bovengenoemde adres geretourneerd te worden, indien u uw retourzending naar een andere adres verstuurd, bent u zelf verantwoordelijk voor het traceren van uw zending.
Mag u een item volgens de voorwaarden niet retourneren maar doet u dat toch, dan krijgt u uw artikelen terug nadat u voor de bijkomende (retour) verzendkosten heeft betaald.
SassyMania is niet verantwoordelijk voor de extra verzendkosten in beide bovengenoemde situaties.

Tegoed op Account

Wanneer u het artikel ruilt voor een andere maat of je kiest voor "Tegoed op Account", betaalt SassyMania.nl de verzendkosten. "Tegoed op Account" (geldig voor drie maanden). houdt in dat u bij uw volgende bestelling een korting krijgt die gelijk staat aan het bedrag die u te goed heeft.

Garantie

Bij fabricagefouten van de kleding ruilen wij deze om tegen een nieuw exemplaar. In overige gevallen wordt in overleg naar een oplossing gezocht.
Let wel: Wij controleren voor de verzendeing alle producten op beschadigingen en fabricagefouten en dit onder sternge camera-bewaking!

Terug betaling

Na ontvangst van de goederen betalen we het bedrag z.s.m. terug, maar in ieder geval binnen 30 dagen op het door u opgegeven rekeningnummer of het rekeningnummer welke bij ons in het systeem bekend is.